I. Precontractuele Informatie inzake de Prepaid Kaart (cadeaukaart) van het winkelcentrum Stadshart Amstelveen

Gelieve de informatie in dit document nauwkeurig door te lezen. U kunt meer gedetailleerde informatie vinden in onze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder over het gebruik van de Prepaid Kaart (§§ 4, 5, 7 en 8), kosten (§ 8 en § 15), blokkering (§ 10), verplichtingen van de Kaarthouder (§ 9) en looptijd (§ 13). Een kopie van de Algemene Voorwaarden zal aan u verstrekt worden als deel van het Prepaid Kaart pakket. U kunt deze Algemene Voorwaarden inzien alvorens u overgaat tot de aanschaf van de Prepaid Kaart. De betekenis van in dit document gehanteerde gedefinieerde begrippen wordt uiteengezet in artikel 1 Algemene Voorwaarden.

PayLife

 • PayLife Bank GmbH (“PayLife”), Marxergasse 1B, A-1030 Wenen, Oostenrijk, prepaid@paylife.at
 • Geregistreerd in het handelsregister te Wenen, Oostenrijk, onder het registratienummer: FN 54531v
 • PayLife is een kredietinstelling conform § 1 (1) van het Oostenrijks Bankwesengesetz. De bevoegde toezichthouder in Oostenrijk is de Finanzmarkaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1080 Wenen, Oostenrijk (http://www.fma.gv.at).
 • PayLife is lid van de divisie banken van de Oostenrijkse Economische Kamer ’ Wirtschaftskammer Österreich’, Wiedner Hauptstrasse 63, A-1040 Wenen, (http://www.wko.at).
 • PayLife is volledig verantwoordelijk voor de bemiddelingsactiviteiten die worden verricht door Unibail-Rodamco. PayLife houdt toezicht op deze bemiddelingsactiviteiten van Unibail-Rodamco.

Unibail-Rodamco

Unibail-RodamcoNederland Winkels B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap met zetel in Amsterdam en kantoor houdende te Schiphol Boulevard 371 WTC Toren H, (1118 BJ) Schiphol (“Unibail-Rodamco”). Unibail-Rodamco exploiteert een winkelcentrum in Amstelveen, Nederland (hierna te noemen ‘Stadshart Amstelveen’). Unibail-Rodamco is bevoegd te bemiddelen voor PayLife. Unibail-Rodamco mag zijn klanten Prepaid Kaarten aanbieden, schriftelijke informatie verschaffen die daarop betrekking heeft, algemene vragen beantwoorden die daarop betrekking hebben, Kaartovereenkomsten tot stand brengen tussen kaartaanvragers en PayLife, elektronische betalingen ontvangen van kaartaanvragers en Prepaid Kaarten met een credit saldo verstrekken aan de kaartaanvragers.

PayLife biedt de hiernavolgende financiële producten en diensten aan:

Uitgifte van elektronisch geld:

PayLife geeft elektronisch geld uit in de vorm van Prepaid Kaarten in ruil voor betaling door de kaartaanvrager van een bedrag dat overeenkomt met het credit saldo op zijn/haar Prepaid Kaart. De Prepaid Kaart kan door de Kaarthouder gebruikt worden om betalingen te verrichten voor goederen en diensten die worden aangeboden door winkeliers die betaalterminals hebben die betaalkaarten met het Maestro logo accepteren.

Betaaldiensten:

De Maestro service biedt wereldwijd een betaalsysteem waarmee zonder contant geld betaaltransacties kunnen worden verricht bij handels- en dienstverlenende bedrijven, waaronder ook door middel van Prepaid Kaarten.

 • Omschrijving van de betaaldienst
 • Uw betaalopdracht (dat wil zeggen het intoetsen van de Betaalcode) maakt uw betaling onherroepelijk. De afhandeling van uw betaling wordt uitgevoerd door de winkelier en diens betaaldienstverlener.
 • De betalingen waartoe u een (betaal)opdracht heeft gegeven worden van het credit saldo van uw Prepaid Kaart afgetrokken, nadat de betaaldienstverlener van uw winkelier uw betaalopdracht heeft ingediend. Kosten zullen ook worden afgetrokken van het credit saldo van de Prepaid Kaart.

Communicatie

Tenzij anders overeengekomen in de Algemene Voorwaarden, geschiedt de communicatie tussen u en ons schriftelijk. Over het algemeen maken wij gebruik van fysieke documenten. De communicatie tussen u en ons zal in het Engels plaatsvinden. De Algemene Voorwaarden zullen aan u worden verstrekt in het Nederlands. Nederlands recht is van toepassing op deze Kaart Overeenkomst, alsook op de precontractuele relatie.

Wijzigingen

De Precontractuele Informatie en de Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden door PayLife. Dergelijke wijzigingen zullen alleen van toepassing zijn op Kaart Overeenkomsten die zijn aangegaan na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen.

Klachten

Indien er onenigheid bestaat over de afhandeling van de betaling via uw Prepaid Kaart, bespreken wij deze graag met u. U kunt contact met ons opnemen via ons servicenummer +43-1717010 of via e-mail naar: prepaid@paylife.at. Indien we u niet meteen een oplossing kunnen bieden tijdens het telefoongesprek, zullen wij de oplossing naderhand telefonisch of per mail aan u mededelen via het door u aan ons verstrekte telefoonnummer of e-mail adres. Mocht u het niet eens zijn met de door ons aangeboden oplossing dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank in Nederland of bij de bevoegde rechtbank in Wenen, Oostenrijk.

Kosten

De volgende kosten zijn van toepassing op het gebruik van de Prepaid Kaart:

 • Uitgifte van de Prepaid Kaart in het winkelcentrum Stadshart Amstelveen EUR 0.00
 • Voor het raadplegen van het credit saldo en van transactiedata EUR 0.00
 • Uitbetaling van het resterende credit saldo voorafgaand aan het verstrijken van de

geldigheidsduur van de Kaart Overeenkomst EUR 5.00

Risico’s en aansprakelijkheid van de Kaarthouder

Bij gebruik van de Prepaid Kaart zal de Kaarthouder voldoen aan de gestelde voorwaarden voor de uitgifte en het gebruik zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden. Onmiddellijk na ontvangst van de Prepaid Kaart is de Kaarthouder verplicht om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn om onrechtmatig gebruik van de Prepaid Kaart te voorkomen. De Kaarthouder is met name gehouden om zijn/haar Prepaid Kaart veilig te bewaren. Als onveilig bewaren wordt met name beschouwd: (i) het bewaren van de Prepaid Kaart op een zodanige wijze dat onbevoegden deze, zonder al te veel moeite, kunnen bemachtigen; en (ii) gebruik van de Prepaid Kaart en de gegevens op de Prepaid Kaart voor doeleinden anders dan voor betalingstransacties.

Aansprakelijkheid PayLife

PayLife zal aansprakelijk zijn voor de schade die de Kaarthouder oploopt ten gevolge van een technisch gebrek, maar alleen voor zover dit technische gebrek is veroorzaakt door eigen opzet of grove nalatigheid van PayLife. PayLife is niet aansprakelijk voor geschillen die voortvloeien uit de onderliggende rechtsverhouding tussen de Kaarthouder en de winkelier.

***
II. Algemene Voorwaarden voor niet-heropwaardeerbare, overdraagbare Prepaid Kaarten

Deze Algemene Voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen PayLife Bank GmbH (hierna te noemen: PayLife) en de houder van de niet-heropwaardeerbare, overdraagbare cadeaukaart (hierna te noemen: Prepaid Kaart).

§ 1 Definities

1.1 Kaart Overeenkomst:
De overeenkomst naar Nederlandse recht, tussen PayLife en de houder van de Prepaid Kaart, ten gevolge waarvan de Kaarthouder een Prepaid Kaart ontvangt en deze mag gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Precontractuele Informatie en deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Prepaid Kaart:
Een betaalkaart uitgegeven door PayLife ten behoeve van het verrichten van betalingen, maximaal ter hoogte van het bedrag waarvoor de Prepaid Kaart is gecrediteerd. Betalingen kunnen worden verricht door het invoeren van de Betaalcode.

1.3 Betaalcode:
De Betaalcode is een combinatie van cijfers die de Kaarthouder tegelijkertijd ontvangt met zijn/haar Prepaid Kaart. Door de Betaalcode in te toetsen kan de kaarthouder de Prepaid Kaart gebruiken voor het verrichten van betalingen.

1.4 Klant Controle Nummer:
Het Klant Controle Nummer is als zodanig aangeduid op de achterkant van Prepaid Kaart en dient, in combinatie met het kaartnummer (gespecificeerd op de voorkant van de Prepaid Kaart), ter identificatie bij het gebruik van de diensten van PayLife op het internet met betrekking tot de Prepaid Kaart (bijv. het opvragen van het credit saldo). Het is niet mogelijk met het Klant Controle Nummer betalingen te doen met de Prepaid Kaart.

1.5 Kaarthouder:
De persoon die een Prepaid Kaart heeft verkregen van PayLife of aan wie deze Prepaid Kaart is overgedragen conform § 5 van deze Algemene Voorwaarden.

1.6 Betaaldiensten:
De Maestro service biedt wereldwijd een betaal- en geldopname systeem aan, waarmee zonder contant geld betaaltransacties kunnen worden verricht bij handels- en dienstverlenende bedrijven (hierna te noemen: winkeliers), waaronder ook door middel van Prepaid Kaarten.

1.7 Betaalterminals:
Zijn betaalterminals die zich bevinden bij de winkeliers.

§ 2 Sluiten van de Kaart Overeenkomst

De Kaart Overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten door overhandiging van een Prepaid Kaart met credit saldo aan de Kaarthouder. Voordat de Prepaid Kaart voor de eerste keer als betaalmiddel wordt gebruikt, zal de Kaarthouder gehouden zijn zijn/haar handtekening te plaatsen op het veld dat daarvoor bestemd is.

§ 3 Geldigheid van de Prepaid Kaart

3.1. De Prepaid Kaart is geldig voor de duur van twaalf maanden te rekenen vanaf de dag waarop deze is uitgegeven en overhandigd aan de Kaarthouder in het winkelcentrum van Stadshart Amstelveen. Op de Prepaid Kaart staat de maand en het jaar aangegeven waarin de geldigheid vervalt. De Prepaid Kaart zal geldig zijn tot aan het eind van de maand die aangegeven staat op de Prepaid Kaart. 

3.2. Na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Prepaid Kaart is de Kaarthouder niet langer bevoegd de Prepaid Kaart te gebruiken zoals beschreven in § 4. Conform de voorwaarden in § 12, staat het de Kaarthouder vrij om PayLife te verzoeken kosteloos het resterende credit saldo van de Prepaid Kaart aan de Kaarthouder terug te betalen of om de verlopen Prepaid Kaart kosteloos in te wisselen voor een nieuwe Prepaid Kaart.

§ 4 Gebruikersmogelijkheden van de Prepaid Kaart

4.1. De Kaarthouder heeft het recht om betalingen te verrichten met de Prepaid Kaart, tot de hoogte van het credit saldo van de Prepaid Kaart, voor goederen en diensten die aangeboden worden door winkeliers. De Kaarthouder zal niet bevoegd zijn om de Prepaid Kaart te gebruiken voor geldopnames bij geldautomaten. De Prepaid Kaart kan alleen gebruikt worden bij winkeliers met betaalterminals die aangeduid worden met het Maestro logo. Door het invoeren van de Prepaid Kaart en het intoetsen van de Betaalcode geeft de Kaarthouder PayLife onherroepelijk de opdracht het in rekening gebrachte bedrag te betalen aan de betreffende winkelier tot zover het credit saldo van de Prepaid Kaart strekt. PayLife aanvaardt een dergelijke betaalopdracht van de Kaarthouder hierbij bij voorbaat. Artikel 534 (herroeping van betaalopdrachten) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4.2. PayLife heeft geen enkele invloed op het accepteren van de Prepaid Kaart door individuele winkeliers. In individuele gevallen is het mogelijk dat technische mankementen in de weg staan aan het uitvoeren van betalingstransacties.

4.3 PayLife zal aansprakelijk zijn voor de schade die de Kaarthouder oploopt ten gevolge van een technisch gebrek, maar alleen voor zover dit technische gebrek is veroorzaakt door eigen opzet of grove nalatigheid van PayLife.

4.4. De Prepaid Kaart is een betaalinstrument aan toonder. Dit is de reden waarom PayLife geen specifieke persoon kan aanwijzen als bevoegde gebruiker van de Prepaid Kaart. Dientengevolge wordt hierbij overeengekomen dat artikel 527 (Bewijslast toestemming), artikel 528 (Terugbetaling van niet-toegestane betalingstransactie) en artikel 529 leden 1 en 2, (Aansprakelijkheid voor niet-toegestane betalingen) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn. PayLife zal niet aansprakelijk zijn voor verlies, diefstal, misbruik of enig ander gebruik van de Prepaid Kaart of de gegevens daarvan waarvoor de Kaarthouder geen toestemming heeft verleend.

§ 5 Overdraagbaarheid van de Prepaid Kaart

5.1. De Kaarthouder is gerechtigd om de Prepaid Kaart over te dragen, onder voorwaarde dat de persoon aan wie de Prepaid Kaart wordt overgedragen een contractuele relatie aangaat op basis van deze Algemene Voorwaarden in plaats van de Kaarthouder, door alle respectievelijke rechten en verplichtingen over te nemen. PayLife gaat bij voorbaat akkoord met een dergelijke overdracht van de contractuele relatie en de Prepaid Kaart aan de derde op basis van deze Algemene Voorwaarden. Overdracht is niet mogelijk zonder dat de persoon aan wie de Prepaid Kaart is overgedragen de gehele contractuele relatie op zich neemt.

5.2. Bij de overdracht zal de Kaarthouder de Betaalcode aan de persoon aan wie de Prepaid Kaart wordt overgedragen ter beschikking stellen, alsmede deze Algemene Voorwaarden.

§ 6 Geschillen tussen Kaarthouders en winkeliers

De Kaarthouder zal geschillen betreffende de onderliggende transactie alleen rechtstreeks met de winkelier bespreken (bijvoorbeeld met betrekking tot het in rekening gebrachte bedrag of garanties). PayLife is niet aansprakelijk voor geschillen die voortvloeien uit de onderliggende rechtsverhouding tussen de Kaarthouder en de winkelier.

§ 7 Informatie over het credit saldo van de Prepaid Kaart

7.1. De Kaarthouder kan het credit saldo en/of de transactiedata van de Prepaid Kaart op elk moment raadplegen door het invoeren van het Klant Controle Nummer en het kaartnummer (beide nummers zijn aangeduid op de Prepaid Kaart) op de website van PayLife via een daartoe bestemde link op de website van winkelcentrum Stadshart Amstelveen: www.stadshartamstelveen.nl.

7.2. Indien de Kaarthouder zijn/haar Prepaid Kaart voor de tekstberichten-service registreert, wordt de Kaarthouder van alle uitgevoerde betaalopdrachten op de hoogte gehouden via een kort tekstbericht (‘sms’). De Kaarthouder kan na registratie van zijn/haar Prepaid Kaart tevens het credit saldo van de Prepaid Kaart raadplegen via sms. Een Kaarthouder kan zijn/haar Prepaid Kaart registreren door met zijn/haar mobiele telefoon een sms te sturen met daarin zijn/haar kaartnummer (zoals aangeduid op de voorkant van de Prepaid Kaart) naar het volgende telefoonnummer van PayLife: +31640634920. Na een dergelijke registratie zal de Kaarthouder na elke betaalopdracht gegeven met zijn/haar Prepaid Kaart een sms ontvangen op het mobiele nummer waar zijn/haar Prepaid Kaart mee is geregistreerd. Na registratie kan de Kaarthouder het credit saldo van zijn/haar Prepaid Kaart opvragen door een ‘?’ te sms’en naar het volgende telefoonnummer van PayLife: +31640634920.

7.3. PayLife is voorts bevoegd om andere systemen te installeren waarmee het raadplegen van het credit saldo en/of de transactiedata mogelijk is. Zulke systemen zullen beschikbaar worden gesteld via de website genoemd in paragraaf § 7.1. of deze zullen worden aangekondigd aan de Kaarthouder op een andere geschikte manier.

7.4. De Kaarthouder wordt aangeraden om zijn/haar credit saldo na elke transactie te checken om na te gaan of het credit saldo correspondeert met de uitgevoerde transactie, en om de opgevraagde gegevens op te slaan.

§ 8 Het credit saldo van de Prepaid Kaart.

8.1. De Prepaid Kaart is niet-heropwaardeerbaar. Het saldo van de Prepaid Kaart kan slechts één keer worden gecrediteerd voor een bedrag van:
minimaal EUR 10.00
maximaal EUR 150.00.

8.2. Het credit saldo dat beschikbaar is op de Prepaid Kaart kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald door PayLife gedurende de geldigheidsduur van de Prepaid Kaart. PayLife zal het resterende bedrag op het betreffende moment of respectievelijk een deel daarvan overmaken naar een bankrekening van een bank in de EURO-zone die door de Kaarthouder aan PayLife moet worden medegedeeld. Het resterende credit saldo zal niet worden terugbetaald wanneer het verzoek om terugbetaling wordt gedaan voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de Prepaid Kaart en het resterende credit saldo onvoldoende is om de kosten voor uitbetaling te dekken zoals uiteengezet in § 15.3.

8.3 De Kaarthouder ontvangt geen rente over het credit saldo van de Prepaid Kaart.

§ 9 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Kaarthouder

9.1. Bij gebruik van de Prepaid Kaart zal de Kaarthouder voldoen aan de gestelde voorwaarden voor de uitgifte en het gebruik zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Onmiddellijk na ontvangst van de Prepaid Kaart zal de Kaarthouder verplicht zijn om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn om onrechtmatig gebruik van de Prepaid Kaart te voorkomen.

9.2. De Kaarthouder is in het bijzonder gehouden zijn/haar Prepaid Kaart veilig te bewaren. Als onveilig bewaren wordt met name beschouwd:

 • Het bewaren van de Prepaid Kaart op een dusdanig wijze dat onbevoegden deze, zonder al te veel moeite, kunnen bemachtigen; en
 • Gebruik van de Prepaid Kaart en de gegevens op de Prepaid Kaart voor doeleinden anders dan voor betalingstransacties.

9. 3. Waarschuwing: de Prepaid Kaart kan gebruikt worden alsof het contant geld is. Een onbevoegd persoon (bijvoorbeeld een dief) kan betalingen verrichten met een gevonden of gestolen Prepaid Kaart. Om deze reden moet de Prepaid Kaart even veilig bewaard worden als contant geld. In het geval van verlies, diefstal, misbruik of ander gebruik van de Prepaid Kaart of van de Prepaid Kaart gegevens zonder toestemming van de Kaarthouder, bestaat er geen mogelijkheid om de Prepaid Kaart te blokkeren om verder gebruik te voorkomen. Derhalve is in een dergelijk geval terugbetaling van credit saldo of vervanging van de Prepaid Kaart uitgesloten (zie ook § 4.4).

§ 10 Geen blokkering

De Prepaid Kaart is een betaalinstrument aan toonder. De Kaarthouder kan de Prepaid Kaart niet blokkeren, of verder gebruik daarvan voorkomen, bijvoorbeeld wanneer de Kaarthouder de Prepaid Kaart heeft verloren. Derhalve wordt hierbij overeengekomen dat artikel 524 lid 1 sub b (Kennisgeving van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van het betaalinstrument), artikel 525 lid 1 sub c en d (Deblokkeren van geblokkeerde betaalinstrumenten) en artikel 529 leden 4 en 5 (Geen aansprakelijkheid betaalinstrumentgebruiker na kennisgeving van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn.

§ 11 Vervangende Kaart

Indien een Prepaid Kaart defect is geworden voor betaaltransacties, verstrekt PayLife op verzoek van de Kaarthouder een vervangende kaart en wordt het credit saldo van de defecte Prepaid Kaart overgezet naar de vervangende kaart.

§ 12 Uitbetaling of inwisseling van verlopen Prepaid Kaarten

12.1 Wanneer de Prepaid Kaart na het verstrijken van de geldigheidsduur nog een creditsaldo heeft, kan de Kaarthouder PayLife verzoeken om het resterende credit saldo, kosteloos, terug te betalen (§ 12.2.) of de verlopen Prepaid Kaart, kosteloos, in te wisselen voor een nieuwe Prepaid Kaart (§ 12.3.). Een dergelijk verzoek dient in beginsel te worden gedaan binnen een periode van één jaar, die aanvangt op de einddatum van de geldigheidsduur van de Prepaid Kaart en die exact één jaar later eindigt. Ontvangt PayLife na het verstrijken van deze eenjaarstermijn alsnog een verzoek tot uitbetaling of omwisseling van een verlopen Prepaid Kaart, dan neemt PayLife een dergelijk verzoek onder dezelfde voorwaarden in behandeling.

12.2 De Kaarthouder kan PayLife verzoeken om terugbetaling van het resterende credit saldo door middel van het toezenden aan PayLife van de verlopen Prepaid Kaart onder vermelding van de BIC (Bank Identification Code) en het IBAN (International Bank Account Number) van zijn/haar rekeningnummer aangehouden bij een bank in de EURO-zone.

12.3 De Kaarthouder kan PayLife verzoeken om de verlopen Prepaid Kaart in te wisselen voor een nieuwe Prepaid Kaart bij een verkooppunt in het winkelcentrum Stadshart Amstelveen. De nieuwe Prepaid Kaart zal een credit saldo hebben dat overeenkomt met het credit saldo van de verlopen Prepaid Kaart.

§ 13 Duur van de Kaart Overeenkomst

De contractuele relatie wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Met inachtneming van § 12., zal de contractuele relatie ten einde komen na het verstrijken van de geldigheidsduur, zoals gespecificeerd is op de Prepaid Kaart (§3.1.), tenzij:

 • de Kaarthouder voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur PayLife verzoekt om terugbetaling van het resterende credit saldo op de Prepaid Kaart met inachtneming van § 8.2; of
 • de Prepaid Kaart voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur defect raakt en de Kaarthouder PayLife verzoekt om een vervangende kaart conform § 11; of
 • de Kaarthouder PayLife verzoekt om een verlopen Prepaid Kaart met credit saldo om te wisselen voor een nieuwe Prepaid Kaart, conform § 12.3.

In het geval dat PayLife een vervangende Prepaid Kaart verstrekt, zal de contractuele relatie eindigen na het 
verstrijken van de geldigheidsduur van de vervangende Prepaid Kaart.

§ 14 Algemene bepalingen

14.1. Indien een bepaling van deze Kaart Overeenkomst gedurende de looptijd ongeldig blijkt of wordt, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. In een dergelijk geval zullen de contracterende partijen de betreffende bepaling vervangen door een geldige bepaling die qua economisch gevolg correspondeert met de bepaling die is vervangen, in zoverre dat mogelijk is en wettelijk toelaatbaar is.

14.2 De Precontractuele Informatie en de Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door PayLife. Dergelijke wijzigingen zullen alleen van toepassing zijn op Kaart Overeenkomsten die worden aangegaan na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen. Deze documenten kunnen worden ingezien via een link op de website van winkelcentrum Stadshart Amstelveen (www.stadshartamstelveen.nl). Artikel 517 (kennisgeving wijziging) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

14.3 De contracterende partijen verklaren Nederlands recht van toepassing.

§ 15 Kosten

Voor het gebruik van de Prepaid Kaart worden de volgende kosten in rekening gebracht:

15.1. Uitgifte van de Prepaid Kaart in the Stadshart Amstelveen winkelcentrum EUR 0.00

15.2. Voor het raadplegen van het credit saldo of de transactiedata EUR 0.00

PayLife rekent geen kosten voor het raadplegen van het credit saldo via het internet of via de tekstberichten-service (§ 7.1. and § 7.2.).

15.3 Voor de terugbetaling van het resterende credit saldo, indien dit verzoek door de Kaarthouder wordt gedaan voor het verloop van de geldigheidsduur, rekent PayLife een bedrag ter dekking van de door PayLife gemaakte kosten: EUR 5.00

Deze kosten voor terugbetaling zijn alleen van toepassing wanneer betaling kan worden gedaan naar een rekeningnummer bij een Nederlandse bank. In het geval van een niet-Nederlandse bank, kan PayLife genoodzaakt zijn om additionele kosten te maken en deze kosten in rekening te brengen. Om het resterende credit saldo terug te kunnen betalen, heeft PayLife altijd een BIC (Bank Identification Code) en IBAN (International Bank Account Number) nodig van de bankrekening van de Kaarthouder.

15.4 De Kaarthouder draagt de kosten voor het gebruik van lange afstand communicatiemiddelen.

§ 16 Extra waarschuwing

16.1. Sommige winkeliers, waar betaald kan worden met de Prepaid Kaart, kunnen extra kosten rekenen bovenop de kosten voor hun diensten, zonder dit vooraf te melden aan de Kaarthouder. PayLife kan hier geen invloed op uitoefenen. Het is derhalve raadzaam vooraf informatie in te winnen over de kosten die de winkelier in rekening brengt.

16.2. Sommige winkeliers zullen alleen de Prepaid Kaart accepteren indien de Kaarthouder ook zijn identiteitsbewijs (officieel identiteitsbewijs met foto) laat zien. PayLife adviseert Kaarthouders derhalve ook altijd een officieel identiteitsbewijs bij hem/haar te dragen. PayLife adviseert Kaarthouders ook om naast de Prepaid Kaart ook andere betaalmiddelen mee te nemen.

Versie van november 2012